Scouting Verbraak Margriet Groep is erg trots op haar locatie. Wij doen er dan ook alles aan om het terrein en de gebouwen in goede conditie te houden. Daarom hebben we enkele huisregels opgesteld voor de verhuur van onze accommodatie. Ook de huurders na u zullen het waarderen wanneer u zich houdt aan de afspraken.

Algemeen

De huurder is verplicht zich aan de huisregels te houden. Door het aangaan van de huurovereenkomst en betaling van de huursom gaat u akkoord met de huisregels en geeft u aan deze gelezen te hebben.

De beheerder of zijn gemachtigde houdt bij ernstige overtreding het recht om personen of groepen van het terrein en uit de gebouwen te verwijderen en hen de toegang tot het terrein en de gebouwen te ontzeggen. In dit geval heeft de huurder geen recht op teruggave van de huursom en borgsom.

Overdracht procedure

De tijden van aankomst en vertrek worden een week voor aankomst afgesproken met de contactpersonen Rob en Helen van der Heijden (helenrob13@gmail.com). Op deze mail wordt 1x per week gereageerd.

Verhuur weekend of midweek

Op de eerste dag van de huurperiode bent u vanaf 14:00 uur van harte welkom, tenzij een andere tijd met u is afgesproken. Bij aankomst inspecteert u – samen met de contactpersoon – de accommodatie en de inboedel. Vanaf dat moment bent u als huurder aansprakelijk voor de accommodatie en de inboedel. Mochten er problemen zijn tijdens de verhuurperiode, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon.

Aan het einde van de huurperiode dient u uiterlijk om 11:00 uur te vertrekken, tenzij een andere tijd met u is afgesproken. Bij vertrek inspecteert u – samen met de contactpersoon – opnieuw de accommodatie en de inboedel. Mocht de accommodatie niet schoon opgeleverd zijn en/of er sprake is van schade of vermissing van inboedelstukken worden de kosten verrekend met de borgsom.

Op zaterdagmorgen heeft de scoutingvereniging haar opkomst. Tussen 9:00 en 13:00 uur zijn de gebouwen en het terrein daarom niet beschikbaar. Is de huurder om 9:00 uur nog in het gebouw of op het terrein aanwezig, dan wordt € 25,= op de borgsom ingehouden. Vanaf 13:00 uur kunt u weer gebruik maken van het terrein en de gebouwen.

U kunt tijdens de opkomst uw spullen netjes opgestapeld in een hoek laten staan. De scoutingvereniging is niet aansprakelijk voor deze spullen. Zorg dat u waardevolle spullen meeneemt tijdens uw afwezigheid. De speltakleiding zal erop toezien dat uw spullen met rust worden gelaten. Dit geldt natuurlijk niet voor de zaterdagen als er geen opkomst is.

Tussen 22:00 en 07:00 uur geldt op het terrein volledige rust. U wordt verzocht deze rusttijden te respecteren. Na een klacht over het niet in acht nemen van de rusttijden zal de borgsom worden ingehouden. Voor geluidsoverlast is de gemeentelijke politieverordening van toepassing.

Laden en lossen

In verband met het behoud van het bos is het verboden om met motorvoertuigen het terrein te betreden. Deze horen voor de ingang te blijven staan. Fietsen stallen in de daarvoor bestemde fietsenrekken of tegen de houten balken die voor het gebouw zijn neergezet.

Gebruik van het terrein

Tenten alleen plaatsen op de door de contactpersoon aangegeven plekken.
 • Het terrein dient u in dezelfde staat en schoon op te leveren.
 • Honden zijn op het terrein niet toegestaan.
 • Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan om elektriciteit met haspels te verlengen naar buiten de gebouwen. ((brand-)
  veiligheid, overbelasting)
 • Het verlengen van de waterleiding t.b.v. andere voorzieningen (b.v. toiletunit of wasgelegenheid) is niet toegestaan.
 • Geluidsboxen mogen buiten de gebouwen niet worden gebruikt.

Wees zuinig met de natuur. Loop niet door eventuele jonge aanplant en beschadig geen bomen of struiken. Het is niet toegestaan om gaten, afwateringgreppels en sleuven te graven.

Kamperen is uitsluitend toegestaan in tenten. Draag er zorg voor dat er geen zwerfvuil op het terrein achterblijft.

In de omliggende bossen geldt:

 • Verboden toegang buiten de paden.
 • Verboden toegang tussen zonsondergang en zonsopgang.

Gebruik van het gebouw

Als scoutingvereniging zijn we niet alleen trots, maar ook zuinig op ons terrein en onze gebouwen. Daarom hebben we enkele regels opgesteld over het gebruik van onze accommodatie:

 • In de gebouwen wordt niet gerookt.
 • Honden zijn in de gebouwen niet toegestaan.
 • De zolders zijn niet toegankelijk voor huurders, dit is privéterrein van de scoutingvereniging.
 • De gebruiker zorgt zelf voor kook- en eetgerei.
 • Het gebouw wordt na gebruik schoon en in dezelfde staat opgeleverd.

Dit houdt in:

 • Meubilair blijft binnen (niet mee naar buiten nemen)
 • Meubilair bij vertrek op de juiste plaats zetten (in elk lokaal is een overzicht aanwezig met het meubilair dat in het lokaal hoort te staan)
 • De CV kan uitsluitend via de thermostaat worden bediend.
 • Het is niet toegestaan om aan de radiatoren te sleutelen.
 • Aan buizen/leidingen van de CV, wanden, plafonds en deuren mag niets bevestigd worden met spijkers, punaises, plakband etc.
 • Er mag uitsluitend iets worden opgehangen aan de in het gebouw aanwezige haken c.q. spijkers.
 • Noodverlichting niet afdekken en niets aan bevestigen in verband met de veiligheid.
 • Lokalen, toiletten, wasruimten, hal en keuken schoon achterlaten.
 • Kampvuurplaats opruimen.
 • Vuilnisbakken en afvalbakjes legen in de afvalcontainer.
 • Spoel geen etensresten en/of vet door de gootsteen of toilet

Veiligheid

De brandmelders zijn niet aangesloten op een brandcentrale. In geval van brand dient u de brandweer te bellen.

Brandslang / brandblussers zijn geen spelmateriaal. De kosten voor het opnieuw verzegelen van de brandslang en/of het opnieuw vullen van een brandblusser worden bij misbruik op de huurder verhaald.

Voor elke vorm van open vuur raadpleeg de website www.natuurbrandrisico.nl of de contactpersoon. Stook (kamp)vuur op de daarvoor aangewezen plaats. Mocht er buiten de aangewezen plaats worden gestookt, dan wordt er bij controle van de brandweer een boete uitgeschreven per aanwezige persoon op het terrein. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk (zie stookregels).

Afvalverwerking

Op het terrein is een afvalcontainer aanwezig voor huishoudelijk afval in dichtgeknoopte vuilniszakken. Grofvuil (in de ruimste zin van het woord) glaswerk, papier, kartonnen dozen of grote voorwerpen dient men zelf mee te nemen. Waarschuw bij een volle container de contactpersoon.

Zet geen afval naast de container, dit wordt aangevreten en geeft een vreselijke troep. Voor het opruimen hiervan worden de kosten van de borgsom afgetrokken.

Alcoholische dranken

Het is toegestaan om alcoholische dranken mee te nemen en te nuttigen.
Wel dient u te voldoen aan de Nederlandse wetgeving, waaronder valt:

 • Geen verstrekking aan minderjarigen.
 • Alleen gebruik binnen beslotenheid van de eigen club.
 • Geen verstrekking tijdens openbare bijeenkomsten (bijvoorbeeld een ‘Open dag’).
 • Geen verstrekking op basis van een betaalsysteem (verstrekking tegen betaling).

Bij misbruik of overtreding waarop de gemeente Harderwijk of andere instantie handhavend optreedt,
is de mogelijke boete en kosten voortkomend uit (imago-)schade voor de betreffende huurder.

Corona Maatregelen

De huurder wordt geacht zich te houden aan de RIVM-richtlijnen rondom corona, de richtlijnen zoals deze door de overheid worden uitgevaardigd en protocollen die zijn opgesteld door de organisaties die zijn aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, waaronder Scouting Nederland. De genoemde protocollen zijn terug te vinden op www.wegaanopzomerkamp.nl.

Er is een versie van het protocol voor kampen met kinderen tot en met 12 jaar en een protocol voor kampen met jongeren van 13 tot en met 18 jaar. De afspraken voor vakantiedagactiviteiten zonder overnachtingen staan in een aparte richtlijn. Het niet naleven van deze richtlijnen zijn altijd voor risico van de huurder, inclusief boetes of gevolgen door handhaving en sancties vanuit overheidswegen.